fobos_nw_msds_2023

FOBOS® NW KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta Charakterystyki FOBOS® NW zgodnie z załącznikiem II REACH.

Karta MSDS służy jako opis produktu ze względu na wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Opis środków ostrożności wymaganych w trakcie stosowania impregnatu oraz magazynowania. FOBOS® NW jako mieszanina nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna w transporcie. Ze względu na składniki produktu działa szkodliwie na organizmy wodne. Brak szczególnych zaleceń w zakresie środków ostrożności dla użytkowników.