fobos-b_msds_2023

FOBOS® B KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta Charakterystyki FOBOS® B  zgodna z załącznikiem II REACH. Karta MSDS służy jako opis produktu ze względu na wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Opis środków ostrożności wymaganych w trakcie stosowania impregnatu oraz magazynowania. FOBOS® B  jako mieszanina nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna w transporcie. Brak szczególnych zagrożeń dla środowiska oraz dla użytkowników.