silignit_msds_2023

SILIGNIT RW KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta Charakterystyki SILIGNITU RW zgodnie z załącznikiem II REACH.

Karta MSDS służy jako opis produktu ze względu na wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Opis środków ostrożności wymaganych w trakcie stosowania impregnatu oraz magazynowania. SILIGNIT RW jako mieszanina nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna w transporcie. Brak szczególnych zaleceń w zakresie środków ostrożności dla użytkowników. Brak zagrożeń dla środowiska.