FOBOS® M-1 KRAJOWY CERTYFIKAT STAłOśCI WłAśCIWOśCI UżYTKOWYCH

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 020-UWB-2180/W potwierdzający spełnienie przez FOBOS® M-1 wymagań zawartych w ITB-KOT-2017/0118 i dopuszczający do stosowania jako wyrób budowlany.

Dokument wymagany w systemie oceny zgodności zgodnie z rozporządzeniem w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym. Potwierdzenie wdrożenia przez producenta systemu zakładowej kontroli produkcji.